Privacyverklaring Psychogoed

We nemen bij Psychogoed het beschermen van jouw privacy zeer serieus. Op deze pagina leggen we uit hoe we dat doen.

In het kort:

 • De orthopedagogen werkzaam bij Psychogoed hebben een geheimhoudingsplicht.
 • We slaan zo min mogelijk gegevens op, alleen wat echt nodig is (zoals je e-mailadres als je een account aanmaakt bijvoorbeeld)
 • We zullen je gegevens nooit doorverkopen aan andere partijen.
 • We gebruiken geen cookies, zodat je niet bang hoeft te zijn gevolgd te worden.
 • We nemen de benodigde beveiligingsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • We respecteren natuurlijk jouw rechten, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons gebruikte persoonsgegevens.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Laatste update op: 16 januari 2023 16:47

Jouw persoonsgegevens

Psychogoed gebruikt alleen de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en via consulten.
 • Gegevens over jouw activiteiten in jouw persoonlijke omgeving.
 • Tijdens een consult of traject kan het zijn dat wij verplicht zijn om een dossier aan te leggen met hetgeen besproken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens gebruiken

Psychogoed gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Psychogoed analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Hierbij worden jouw acties geanonimiseerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychogoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Aankopen op de website: wettelijke termijn van 7 jaar.
 • Jouw persoonlijke account: zolang je actief bent.
 • Nieuwsbrief gegevens: zolang je actief bent.
 • Dossiers: De wet verplicht ons om dossiers vijftien jaar te bewaren.

Geheimhouding

De orthopedagogen werkzaam bij Psychogoed hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij
alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen spreken over jou of jouw kind.
Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met jou om deze informatieverstrekking met jou te bespreken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychogoed verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Psychogoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We hebben erg ons best gedaan om cookies en vergelijkbare technieken uit te bannen van de website, omdat we privacy belangrijk vinden. Psychogoed gebruikt dan ook geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psychogoed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@psychogoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen
van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij het verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Psychogoed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rechten van jouw kind

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders diens rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden diens
rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind diens rechten zelfstandig uit.
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om diens rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen diens gezaghebbende ouders diens rechten namens hem of haar uit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Psychogoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via support@psychogoed.nl.

Psychogoed heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox: