Mijn kind pest: 10 tips voor ouders

Pest jouw kind andere kinderen? Of wil jij voorkomen dat je kind gaat pesten? Lees dan hier de tips voor ouders. Als je kind onaardig doet tegen anderen, kan je hiervan schrikken of je schamen voor het gedrag van je kind. Je kind pest niet zomaar en je kunt je kind helpen om zijn gedrag te veranderen. In dit artikel vind je tips om te voorkomen dat je kind een pester wordt en tips voor wat je kunt doen als jouw kind andere kinderen pest. 

Inhoud
Waarom pest mijn kind?
Hoe weet ik of mijn kind pest?
Mijn kind pest andere kinderen
5 Tips om te voorkomen dat je kind gaat pesten
5 Tips als je kind pest

Kind word gepest - weerbaar tegen pesten

Wordt jouw kind gepest? En wil je je kind weerbaar maken tegen pesten?
Lees dan het artikel: Maak je kind weerbaar tegen pesten: 12 tips.
Wil je weten wat je kunt doen om online pesten te voorkomen? Lees dan de tips in het artikel: Tips voor ouders om cyberpesten te voorkomen.

Waarom pest mijn kind?

Een kind gaat over het algemeen pesten om zichzelf sterker te voelen, door een ander klein te maken. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kind dit doet. Bijvoorbeeld omdat je kind zijn status in een groep wil versterken. Door het pesten krijgt je kind een gevoel van macht en anderen kijken tegen hem/haar op. Ook kan het zijn dat je kind pest om zichzelf te beschermen. Bijvoorbeeld omdat hij/zij bang is om zelf gepest te worden. Een andere reden kan zijn dat je kind gewend is om conflicten op te lossen met agressie. Deze boze reacties worden dan door een ander kind ervaren als pesten.
Veel kinderen die pesten kunnen zich minder goed inleven in een ander. Ze vinden het pesten leuk of spannend en ze overzien de gevolgen voor het andere kind niet. De meeste kinderen gaan pesten omdat ze zelf onzeker zijn. Het kan ook zijn dat je kind gaat pesten, omdat hij/zij last heeft van eigen negatieve emoties, zoals problemen thuis of het meemaken van nare gebeurtenissen, en zich zo afreageert.

Hoe weet ik of mijn kind pest?

De meeste kinderen pesten niet als er een volwassene in de buurt is. Daarom is het niet altijd makkelijk om in de gaten te hebben of je eigen kind pest. Let er thuis op hoe je kind omgaat met andere kinderen. Hoe gaat je kind om met ruzies, teleurstellingen en meningsverschillen? Reageert je kind snel agressief en boos? Houd je kind dan goed in de gaten en leer hem of haar positief om te gaan met emoties en anderen. Neem signalen uit de omgeving serieus en werk samen met andere volwassenen, zoals de leerkracht, om je kind te helpen zich positief te gedragen. Komt je kind vaak boos uit school? lees dan de tips in het artikel: Mijn kind komt boos uit school.

Mijn kind pest andere kinderen

Als je kind pest, is dat voor de meeste ouders heel vervelend. Misschien schaam je je wel voor het gedrag van je kind of schrik je ervan hoe naar hij of zij kan doen. Pesten is niet oké, dus het is belangrijk om het pesten aan te pakken. Tegelijkertijd heeft je kind ook hulp nodig en helpt het niet om te straffen. Een kind dat pest moet leren om positief met anderen om te gaan en voor zichzelf op te komen met respect voor de ander. Een kind dat gepest wordt, moet juist nog leren om voor zichzelf op te komen met respect voor zichzelf. Pesten ontstaat vanuit onmacht; je kind weet nog niet hoe hij of zij met gevoelens en sociale situaties kan omgaan. 

Help je kind relaxter worden!

Het werkboek: Ik ben Relaxed! helpt je kind bij het omgaan met boosheid.

5 tips om te voorkomen dat je kind gaat pesten

Ben je bang dat je kind pestgedrag gaat vertonen? Lees dan deze tips om te voorkomen dat je kind gaat pesten.

1. Geef zelf het goede voorbeeld door respectvol om te gaan met anderen

Jouw kind leert veel van het voorbeeld dat jij geeft wat betreft sociaal gedrag. Gedraag je respectvol naar anderen en geef tegelijkertijd ook je grenzen aan. Doe dit op een rustige en respectvolle manier. Zo laat je je kind zien hoe je voor jezelf kunt opkomen. Praat ook respectvol over anderen als ze er niet bij zijn, dus voorkom schelden vanuit je auto op een andere bestuurder, of roddelen over iemand die er niet bij is.  

Wil je tips over hoe je op een positieve manier grenzen kunt stellen? Lees dan dit artikel: Grenzen stellen op een positieve manier.

Grenzen stellen op positieve manier Positief opvoeden

2. Leer je kind omgaan met digitale en sociale media

Pesten op social media komt vaak voor, maar er is wel een verschil tussen online pesten en live pesten.  Online pesten voelt veel anoniemer, waardoor een kind sneller gaat pesten. De grens ligt lager. Praat met je kind dagelijks over zijn of haar social media-gebruik. Stel vragen vanuit interesse en nieuwsgierigheid. Hoe voelde je kind zich bij de contacten die hij/zij had? Wat was leuk en wat was juist lastig? Bespreek met je kind de volgende punten om te voorkomen dat je kind online gaat pesten: 

 1. Deel of post niets dat iemand anders kan kwetsen.
 2. Stuur nooit een berichtje van iemand anders door, dat pijnlijk of kwetsend kan zijn voor een ander.
 3. Wees net zo beleefd en respectvol naar anderen online, als je in het echt zou doen. 
 4. Praat altijd met een volwassene als er online iets gebeurt wat je niet prettig vindt.
 5. Deel nooit je wachtwoorden met anderen en bekijk regelmatig samen de privacy-instellingen.
Voorkomen pesten online pesten en cyberpesten

Lees meer tips voor het voorkomen van online pesten in het artikel Tips voor ouders om cyberpesten te voorkomen.

3. Wees betrokken bij je kind

Door te praten met je kind weet je wat er in hem of haar omgaat. Hierdoor leer je waar je kind moeite mee heeft en hoe je kind omgaat met anderen en conflicten. Is jouw kind een moeilijke prater? Doe dan leuke dingen samen en toon interesse in de activiteiten en bezigheden van je kind. Praat bijvoorbeeld over zijn favoriete game of sport, zo wordt praten voor een kind makkelijker. Stimuleer je kind om over gevoelens te praten. Zo leert je kind op een positieve manier om te gaan met emoties en hulp te vragen als dat nodig is. 

4. Leer je kind voor zichzelf op te komen met respect voor een ander

Van jongs af aan kun je je kind leren om voor zichzelf op te komen en daarbij respectvol naar de ander te blijven. Zo leert je kind op een positieve manier zijn eigen behoeften kenbaar te maken en conflicten op te lossen. Leer je kind om compromissen te sluiten en dat hij of zij niet altijd zijn zin kan krijgen. 

5. Praat met je kind over pesten

Zit je kind op de basisschool of middelbare school? Praat dan af en toe eens over pesten. Hoe denkt je kind over pesten? Waarom is het zo naar? Wanneer gaat plagen over in pesten? Wanneer moet je stoppen? Heeft je kind wel eens iemand gepest? Hoe voelde dat? Hoe was het voor de ander? Stel dit soort vragen, want hierdoor vergroot je het zelfinzicht van je kind. Ook vergroot je het inlevingsvermogen in anderen. 

5 Tips als je kind pest

Heb je van de leerkracht gehoord dat jouw kind pest, of zie je het gebeuren? Bekijk dan de 5 tips hieronder voor wat je kunt doen als ouder.

1. Probeer te achterhalen hoe het komt dat je kind pest

Probeer erachter te komen waar je kind hulp bij nodig heeft, in plaats van hem of haar te straffen. Ga open een gesprek aan, zonder je kind te veroordelen. Hoe komt het dat hij of zij zich zo gedraagt? Heeft je kind last van nare gevoelens, of meer inlevingsvermogen in anderen nodig, of voelt je kind zich heel onzeker? Als je boos wordt op je kind, zal je kind zich juist afgewezen voelen en dan wordt het moeilijk voor je kind om zijn of haar gedrag positief te veranderen. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 

 • Hoe komt het dat je …. uitscheldt?
 • Wat is de reden dat je …. buitensluit?
 • Hoe komt het dat je zo boos wordt op….?
 • Hoe kun jij ervoor zorgen dat ….. juist mag meedoen?
 • Wat zou je een volgende keer kunnen doen als dit weer gebeurt? 

Vermijd hierbij vragen die met ‘waarom’ beginnen! ‘Waarom’ klinkt beschuldigend en daardoor klappen kinderen vaak dicht. Begin een vraag aan je kind met ‘Wat’ of ‘Hoe’.

2. Praat met iemand uit de omgeving

Als je weet waar het pesten plaatsvindt, praat dan met de volwassene die op de plek waar het gebeurt verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld met de leerkracht op school of de trainer van een sportclub. Op school is er vaak een anti-pestcoördinator. Deze persoon is meestal een vertrouwenspersoon. De school heeft ervaring bij het omgaan met pestgedrag en kan tips geven voor hoe jij jouw zoon of dochter kunt helpen. Zij zijn verantwoordelijk voor het bieden van een veilige omgeving en moeten helpen om het pesten te stoppen.

3. Bespreek de gevolgen van pesten

Leg je kind uit waarom pesten echt niet kan. Geef hierbij ook duidelijk de grens aan van het pestgedrag en leg dit uit, zodat je kind ook snapt waarom pestgedrag niet getolereerd wordt. Keur hierbij niet je kind af, maar alleen het pestgedrag. Dus zeg“Je doet gemeen” in plaats van “Je bent gemeen”. Vertel bijvoorbeeld dat iedereen wel eens iets onaardigs heeft gedaan, maar dat je je gedrag kunt veranderen. Bespreek hoe het voelt voor een kind dat gepest wordt en vraag je kind of hij/zij zich ooit zo gevoeld heeft. Zo vergroot je het inlevingsvermogen van je kind. Hierbij kun je de volgende vragen gebruiken:

 • Hoe denk je dat het voor …. is als hij uitgescholden wordt?
 • Hoe zou dat voelen voor haar als ze buitengesloten wordt?
 • Hoe zou jij je voelen als jij wordt uitgescholden of buitengesloten?
 • Heb jij je wel eens zo gevoeld? 

3. Leer je kind zijn kwaliteiten positief in te zetten

Kinderen die pesten, hebben vaak veel mooie kwaliteiten. Ze durven veel en hebben vaak de kwaliteiten van een leider. Je kind is moedig en kan anderen motiveren, ergens bij betrekken en sturen. Leer je kind om deze kwaliteiten op een positieve manier te gebruiken. Benoem de kwaliteiten van je kind en bedenk samen hoe je kind deze kwaliteiten kan inzetten in een groep met respect voor anderen.

4. Bedenk samen oplossingen

Heeft je kind moeite om zijn boosheid te bedwingen? Of moeite om tot een compromis te komen? Bespreek dan samen hoe je verschillende situaties kan oplossen. Brainstorm samen en schrijf alle mogelijke opties op, en laat je kind een geschikte manier van reageren kiezen. Wat kan je kind bijvoorbeeld doen als hij of zij boosheid voelt opkomen? Of wat kun je doen als je je rot voelt over jezelf? Wie kan je hierbij helpen? Oefen dit samen met een rollenspel. Bedenk ook samen hoe de leerkracht, vriendjes en vriendinnetjes hem/haar kunnen helpen. Want het veranderen van gedrag is niet makkelijk, daar heeft iedereen hulp bij nodig. 

5. Stimuleer het zelfvertrouwen van je kind

Zelfverzekerde kinderen zullen minder snel de neiging hebben om andere kinderen klein te maken. Ze geloven in zichzelf en zijn niet snel uit balans als iets niet kan of anders gaat dan ze wilden. Geef je kind positieve aandacht en stimuleer je kind om uitdagingen aan te gaan. Geef je kind procesgerichte complimenten (gericht op de inzet en het proces) in plaats van resultaatgerichte complimenten (‘wat ben je slim’, ‘wat mooi’), want daar kan je kind juist onzeker van worden of faalangst van krijgen. 

Wil jij met het zelfvertrouwen van je kind aan de slag? Laat je kind zijn eigen kwaliteiten zien en hierop vertrouwen met het werkboek Ik ben TOP! 

Bedankt voor alle tips. Mijn dochter is al op zoek gegaan naar een krachtsteen en ik merk dat ze het werkboek heel fijn vindt. Ik vind het boek zelf ook fantastisch, het sluit precies aan op haar onzekerheden. Dank hiervoor! 
~ Ellen, moeder van een dochter van 9 jaar

Wil je je kind juist leren om beter met zijn emoties om te gaan? Ga dan aan de slag met het werkboek Ik ben Relaxed. Je kind leert op een leuke manier anders om te gaan met boosheid, en leert zich ontspannen en oplossingen te bedenken!

Werkboek Ik ben RELAXED omgaan met boosheid kind

“Ik ben deze week gaan werken in het boosheid-werkboek met mijn 7-jarige driftkikker. Wat is het leuk opgezet! Mijn dochter vindt het super leuk om erin te werken en doet actief mee. Ze geeft zelfs de voorkeur aan het werkboek, boven samen een spelletje spelen! Ze kan niet wachten tot het feestmoment op bladzijde 46 en legt aan iedereen uit dat ze heel normaal is. Reuze bedankt!”
~ Denise, moeder van een dochter van 7 jaar

Help je kind en gun hem of haar het werkboek Ik ben TOP! of Ik ben Relaxed!

Bron
NJI

Help je kind relaxter worden!

Het werkboek: Ik ben Relaxed! helpt je kind bij het omgaan met boosheid.

POSITIEF &

RELAXED OPVOEDEN

TOP Opvoeder!

Het werkboek voor ouders, voor meer balans, plezier en zelfvertrouwen tijdens het opvoeden.

Opvoeden op een manier die bij jou past. 

15585

Gratis Positieve Opvoedtips

Vul je e-mailadres in en krijg iedere twee weken gratis extra tips in je mailbox:

Scroll naar boven